گروه محصول -> فایل های آموزشی

پروژه-مديريت بهره وري فراگير- در 77 صفحه در قالبdocxقیمت: ۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 77     کد محصول :2345      حجم فایل:113,04 KB      نوع فایل :zip 

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                  صفحه

 

 

 

تقدیر و تشکر                                                                          الف

 

 

 

مقدمه...........................................................................................................................1

 

فصل اول....................................................................................................................2

 

مفهوم بهره وری............................................................................................................................2

 

1-شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان ها..........................................................................................................2

 

2-تعریف بهره وری................................................................................................................................................3

 

3-دید گاههای مختلف در باره بهره وری.........................................................................................................5

 

4-برخی سو برداشتها درباره مفهوم بهره وری................................................................................................6

 

5-سطوح بهره وری...............................................................................................................................................7

 

6-بهره وری سبز....................................................................................................................................................8

 

 

 

فصل دوم............................................................................................................................9

 

ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری...........................................................................................................9

 

1-2-عوامل موثر  بر وضعیت بنگاهها و سازمان ها.......................................................................................9

 

1-1-2-یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان...............................................................................9

 

2-1-2-سرعت بالای ارتباطات سطح جهانی...............................................................................................9

 

3-1-2-تناقض همکاری و رقابت پذیری.....................................................................................................10

 

4-1-2-پیچیدگی و نا اطمینانی...................................................................................................................10

 

5-1-2-تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی................................................................................................10

 

6-1-2-تغییر صحنه بازار جهانی..................................................................................................................10

 

1-6-1-2-بازیگران بین المللی.....................................................................................................................10

 

2-6-1-2-حق انتخاب بیشتر مشتریان......................................................................................................11

 

3-6-1-2-مقررات زدایی...............................................................................................................................11

 

4-6-1-2-کاهش طول عمر کالا.................................................................................................................11

 

2-2-تغییر تاکیدها در دهه های 1970و1980.......................................................................................11

 

3-2-تغییر در کانون های مورد توجه مدیران..........................................................................................12

 

4-2-سازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیایی......................................................13

 

1-6-2-ژاپن....................................................................................................................................................14

 

2-6-2-هندوستان.........................................................................................................................................14

 

3-6-2-سنگاپور.............................................................................................................................................15

 

7-2-بهره وری در ایران...............................................................................................................................15

 

 

 

فصل سوم...........................................................................................................17

 

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری...........................................................17

 

1-3-چشم انداز بهره وری فراگیر..............................................................................................................17

 

2-3-مرحله سنجش و اندازه گیری.....................................................................................................17

 

3-3-مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیر..........................................17

 

4-3-خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر............................................................18

 

5-3-استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر..............................................................19

 

6-3-توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر........................................................................................20

 

7-3-تعریف مدیریت بهره وری فراگیر...............................................................................................22

 

8-3-مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایه.............................................................................23

 

9-3-مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری........................................................23

 

 

 

فصل چهارم................................................................................25

 

بهبود بهره وری........................................................................................25

 

1-4-عوامل موثر بر بهره وری.............................................................................................................25

 

الف-دیدگاه تکنیکی..............................................................................................................................28

 

ب-دیدگاه فرهنگی................................................................................................................................28

 

عوامل موثر بر بهبود بهره وری............................................................................................................36

 

الف-عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار...........................................................................................36

 

ب-شیوه انتخاب مدیران.......................................................................................................................39

 

پ-بهره وری و ثبات مدیریتی..............................................................................................................41

 

ت-پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه.........................................................................................42

 

2-4-راههای بهبود بهره وری..............................................................................................................43

 

3-4-بهره وری و سیستمهای سازمانی..............................................................................................44

 

4-4-برنامه ریزی برای بهبود بهره وری............................................................................................46

 

5-4-چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری..............................................................................53

 

 

 

فصل پنجم.......................................................................................................57

 

بهره وری نیروی انسانی.....................................................................................................57

 

1-5-آموزش و پرورش...............................................................................................................................57

 

2-5-انگیزه و بهره وری.............................................................................................................................58

 

3-5-وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار...................................................................................59

 

4-5-عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی...........................................................................60

 

5-5-برنامه ریزی و منابع انسانی.............................................................................................................65

 

6-5-نتیجه گیری........................................................................................................................................66

 

نتیجه................................................................................................................................67

 

الف-منابع فارسی.............................................................................................................68

 

ب-منابع لاتین.................................................................................................................68

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

تاريخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جديد عصر فرا صنعتي عصر اطلاعات عصر فرا ملي و ارتباطات نتيجه رشد و ارتقا بهره وري است كه نمونه هاي بارز آن استفاده بيشتر اتوماسيون و كاربرد رباتها در توليد در كنار سيستمهاي نوين مديريتي مي باشد. تنها در طول 15 سال اخير  افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است مه اين افزايش معجزه آسا به طور عمده نتيجه بهبود در سيستمهاي مديريتي سازمانها و سياستهاي علمي تحقيقاتي و اقتصادي صحيح در كشور هاي پيشرفته صنعتي بوده است. بيگمان رشد اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان است. مطا لعات تجربي در كشور هاي پيشرفته صنعتي نشان داده  كه اهميت بهره وري در نتيجه توسع سيستمهاي نرم افزار مديريتي بيش از مشاركت و افزايش كمي عوامل كار و سرمايه در جريان توليد بوده است. پايين بودن سطح بهره وري مه از ويژيگيهاي غالب كشور هاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تاثير گذار بر بهره وري است كه تعدادي از اين عوامل خارج از كنترل اين جوامع و پاره اي قابل چاره جويي و كنترل است. دقيقا به همين دليل امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست اوردن پيشرفتهايي در زمينه بهره وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو ليد ملي بيشتر دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وري رابطه اي مستقيم وجو دارد.

 

طي دو دهه اخير ضرورت ايجاد وگسترش بخش بهره وري و مديريت فراگير و جامع بهره وري در سازمانها از اهميت به سزايي برخوردار شده است. مديريت بهره وري فراگير بر اساس ذهنيت و برنامه اي استراتژيك، توجه صحيح به ارتقا انگيزه نيرو انساني، بهبود مهارتهاي آنان با بازآموزي و آتاهطينتبهخ آموزش و پرورش براي آنها، ايجاد زمينه مساعد براي بروز خلاقيت و استعدادها در سازمان، افزايش ميزان تحقيق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كيفيت محصول در جهت برقراي نضامي براي اندازه گيري، ارزيابي، برنامه ريزي و بهبود بهره وري فراگير در سازمان است كه مدير مي تواند مشكلات و مساءل را تشخيص دهد و مساءل پيچيده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

مفهوم بهره وري

 

1- شاخصهاي ارزيابي عملكرد سازمانها

 

براي سنجش و ارزيابي عملكرد هر سازماني (اعم از سازندگان كالاها يا ارهه دهندگان خدمات) معیار ها و شاخصهای گونانگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از شاخصهایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از :

 

اثر بخشي، كارايي، نواوري، انعطاف پذيري و كيفيت زندگي كاري .

 

اثر بخشي با پاسخ به سوالا تي از اين قبيل معلوم مي شود كه: آيا براي رسيدن به هدفهاي سازمان فعاليت هاي درستي را انجام ميدهيم؟ آيا مشكلات سازمان را به درستي تشخيص داده ايم ، و در صدد رفع آنها بر آمده ايم؛ به طوري كه به هدفهاي سازمان در موعد مقرر دست يابيم؟ درجه دسترسي به هدفهاي از پيش تعين شده در هر سازمان، ميزان اثر بخشي را در هر سازمان نشان مي دهد.

 

كارايي به اجراي درست كار در سازمان مربوط مي شود. يعني تصميماتي كه با هدف كاهش هزينه ها، افزايش مقدار توليد و بهبود كيفيت محصول اتخاذ مي شوند. كارايي نسبت بازدهي به بازدهي استاندارد است.

 

نوآوري به ميزان تطابق محصولات توليدي و فرايندهاي توليدي يك سازمان در قبال تغييرات تقاضا و نياز هاي جديد مشتريان، تغييرات تكنولوژي و ساخت محصوالات جديد گفته مي شود. نو آوري به منظور برآورد نيازهاي جديد مشتريان يا ايجاد تقاضاي جديد و كسب سهم بيشتر در بازار در مقايسه با رقبا انجام مي پذيرد.

 

قابليت انعطاف به ميزان توان سيستم توليدي هر سازمان در عكس العمل و تطابق با تغييرات مورد لزوم در نوع، تركيب و مقدار مخصول گفته مي شود.

 

كيفيت زندگي كاري به اين موضوع مربوط مي شود كه سازمان تا چه ميزان به بر قراري ايمني در محيط كار، امنيت شغلي در سازمان، پرورش استعداد كاركنان خود و بالا بردن مهارت هاي آنان از طرق گوناگون  وبه عبارتي ديگر ايجاد رضايت شغلي آنان از محيط كار قادر مي باشد.

 

شاخص ديگري كه براي سنجش عملكرد ساز مان هاي انتفاعي مورد استفاده قرار ميگيرد، ميزان سودآوري در قبال سرمايه و فروش مي باشد در حالي عملكرد مديران سازمانهاي غير انتفاعي بر اساس مقدار وارزش توليداتشان در مقابل هزنيه هاي توليد شان سنجيده مي شود.

 

سود آوري تابعي از درامد ها و هزينه ها مي باشد. در آمدها به قيمت فروش و مقدار فروش محصئل بستگي دارد. در حالي كه هزينه ها تابعي از ارزش نهاده ها ومنابع به مار رفته در توليد محصول مي باشند. دو شاخص مهم و اساسي كه مديران براي اتخاذ تصميمات درست به آنها توجه مي كنند عبارتند از: بهره وري و كيفيت

 

بهره وري يعني اينكه سازمان در قبال مقدار معيني از محصول به چه نسبتي از منابع تو ليدي استفاده مي كند.

 

كيفيت به درجه تطابق محصول توليد شده با نياز هاي مشتريان و طرح محصول گفته مي شود. تصميماتي كه مديران در استفاده از نهاده ها و در ارتباط با فرايند توليد ميگيرند بر ميزان بهره وري، درجه كيفيت و در نهايت مقدار سود سازمان تاثير مي گذارد.

 

2- تعريف بهره وري

 

بهبود بهره وري مو ضوعي بوده كه از ابتداي تاريخ بشر و در كليه نظا مهاي اقتصادي و ساسي مطرح بوده است. اما تحقيق در بلره چگونگي افزايش بهر ه وري به طور سيستماتيك و در چار چوب مباحث علمي تخيلي از حدود 230 سال پيش به اين طرف به طور جدي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است.

 

واژه بهره وري براي نخستين بار به وسيله فرانسوا كنه رياضيدان و اقتصادان طرفدار مكتب فيزيوكراسي به كار برده شد. كنه با طرح جدول اقتصادي اقتدار هر دو.لتي را منوط به افزايش بهره وري در بخش كشاورزي مي داند.

 

در سال 1883 فرانسوي ديگري به نام ليتره بهره وري را دانش و فن توليد تعريف كرد. با شروع دوره نهضت مديريت علمي در اوايل سالهاي 1900 فردريك وينسو تيلور و فرانك گيلبرت به منظور افزايش كارايي كارگران در باره تقسيك كار، بهبود روشها و تعيين زمان استاندارد مطا لعاتي را انجام دادند. كارايي به عنوان نسبتي از زمان واقعي انجام كار به زمان استاندارد از پيش تعيين شده تعريف شد. در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا به طور رسمي بهر ه وري را چنين تعريف كرد بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد. بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد.

 

در اطلا عيه تشكيل مركز بهره وري ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشي از بهبود بهره وري چنين بيان شده است:

 

حداكثر استفاده از منابع فيزيكي ، نيروي انساني  وساير عوامل به روشهاي علمي به طوري كه بهبود بهره وري به كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازار ها افزايش اشتغال و بالا  رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت، منجر شود. از ديد مركز بهره وري ژاپن بهره وري يك اولويت و انتخاب ملي است كه منجر به افزايش رفاه اجتماعي و كاهش فقر مي گردد. مركز بهره وري ژاپن از زمان تاسيس در سال 1955 نهضت ملي افزايش بهره وري در اين كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدايت نموده كه عبارتند از :

 

افزايش اشتغال، همكاري بين نيروي كار و مديريت و توزيع عادلانه و برابر ثمراگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط

هک لاین،اگه ب طرفت شک داری می ارزه

هک لاین،اگه ب طرفت شک داری می ارزه
یه فایل کم حجم و مفید و واقعی درمورد هک لاین،اگه ب طرفت توی لاین شک داری ،مچشو بگیر...یه نکته،این فایل آموزشیه و سوءاستفاده از آن بعهده مصرف...
قیمت : 20,000 ریال کد محصول : 17360

عهد شیطان(مقاله درمورد نماد فراماسونری)

عهد شیطان(مقاله درمورد نماد فراماسونری)
یه مقاله معتبر درمورد نمادهای فراماسونری و شیطان پرستی و توضیحات کامل در این...
قیمت : 10,000 ریال کد محصول : 17359

اموزش کسب درامد از طریق تلگرام

اموزش کسب درامد از طریق تلگرام
یک فرصت جدید و نوین برای افراد جویای کار و درآمد بالا فرصت درآمدزایی جدید با...
قیمت : 100,000 ریال کد محصول : 17358

ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛن و ﭘﻮﻟﺪاﺭﺷﻮ

ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛن و ﭘﻮﻟﺪاﺭﺷﻮ
ﻟﻴﻨﻚ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﻦ و ﭘﻮﻟﺪاﺭﺷﻮ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻓﻚ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﭼﺮا ﻭﻗﺘﻲ اﺯ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﻠﮕﺮاﻡ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻲ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺩاﻧﻠﻮﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻴﮕﻦ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﺐ ﻛﻦ...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 1


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: